مرحوم مغفور جنت مکان حاجى مؤ من رحمة اللّه علیه فرمود: مخدره محترمه اى (که نماز جمعه اش را ترک نمى کرد) بمن خبر داد که مقدار نخودى تربت اصلى حضرت امام حسین (ع ) بمن رسیده و آنرا جوف کفن خود گذارده ام و هر سال روز عاشورا خونى مى شود بطورى که رطوبت خون ها به کفن سرایت مى کند و بعد تدریجا خشک مى شود. از آن مخدره خواهش کردم ، که روز عاشورا به منزلش بروم و آن را ببینم قبول کرد. روز عاشورا رفتم بمنزل آن مخدره بقچه کفنش را آورد و باز کرد. حلقه اى از حلقه خون در کفن مشاهده نمودم و تربت مبارک را دیدم همانطورى که آن مخدره گفته بود تر و خونین و علاوه لرزان است . از دیدن آن منظره و تصور بزرگى مصیبت آن حضرت سخت گریان و نالان و از خود بیخود شدم . (1)