وارث : ختم کلام درباره اهمیت فاطمیه، تأکید مقام معظم رهبری و دیگر حضرات آیات است که فرمودند فاطمیه هرچه باشکوه تر مانند محرم برگزار شود؛ البته برای هیئتی ها فرقی نمی کند چه زمانی از سال باشد، در هرحال به وظیفه خود عمل می کنند.برای مطالعه گفت وگوی حاج احد قدمی با خبر گزاری وارث به سایت www.vareth.ir مراجعه نمایید .