شنیده ها ی اخیر از اخبار کشور عراق حاکی از این است که  عزت ابراهیم الدوری (نفر دوم پس از صدام در حزب بعث عراق) که سال ها متواری بود دیروز کشته شد...