حسین احمدی سخا مدیر سایت ارزشی. باروت وطراح پوستر های ما می توانیم به دیدار اربابش شتافت