اگر بخواهیم بدانیم که چرا بشر دچار یکسری گرفتاری ها و مشکلات شده است به این نکته می رسیم که ریشه همه بیچارگی ها وبدبختی ها جهل است .

یک عده به دنبال اغراض مادی و دنیایی هستند و برای همین از جهل جاهلان استفاده می کنند و چون این زندگی با اغراض حیوانی و تمایلات نفسلنی آن ها هم سو است با انکه حق و باطل را می شناسند باز هم آنها را فریب داده و  بیراهه را به عنوان راه به آنها معرفی می کنند .این بی چاره ها الت دست شیاطین می شوند که از جهل اینها نسبت به مصداقحق یا حق سو استفاده کرده . و آنان را فریب می دهند . 

کتاب سلوک عاشورایی منزل ششم  حاج مجتبی تهرانی

به همت انتشارات مصابیح الهدی ص320