در تفسیر آیه (واذکر من الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا) اسماعیل بن ابراهیم علیهماالسلام نبود، بلکه مقصود از آن پیامبرى از پیامبران عظام بوده که حق تعالى وى را به طرف قومش مبعوث فرمود، متاسفانه قومش او را گرفته و پوست سر و صورتش را کندند. خداوند متعال فرشته اى را نزدش فرستاد و عرضه داشت : خداوند متعال مرا به سوى تو فرستاده و امر کرده که به تو عرض کنم که هر چه مى خواهى از او بخواه تا به تو عنایت شود. حضرت اسماعیل با حال گریه فرمود: از خدا بخواه که آنچه از بلا و محنت به حسین (ع ) مى رسد مرا پیرو آن حضرت کن و به من آن توجه را عنایت فرما.